ALGEMENE VOORWAARDEN GAMELERS

Gamelers B.V. ("Gamelers") is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap die op haar websites behendigheidspellen (de "Spellen") aanbiedt die u als speler ("Speler") tegen een andere speler of tegen de ‘computer’ kan spelen. Voorts kunnen Spelers zich als lid laten registreren door een account te openen. Met deze account kunnen zij, tegen andere Spelers om punten of om geld kunnen spelen. Heeft men de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt of is men niet lid, dan kan niet om geld gespeeld worden.

De algemene voorwaarden ("de Voorwaarden"), die hieronder uiteen gezet zullen worden, zijn van toepassing op alle diensten die Gamelers op de Websites aanbiedt, alle webpagina's die daar deel van uitmaken en alle inhoud, software en diensten die daarop worden aangeboden (hierna gezamenlijk te noemen: de "Website") en beheersen daarmee, met uitsluiting van eventuele andere voorwaarden, de rechtsverhouding tussen de Speler en Gamelers.

Door gebruik te maken van de Website en/of een account te openen, stemt u in met de Voorwaarden (en telkens opnieuw indien de Voorwaarden gewijzigd worden).

U kunt deze Voorwaarden te allen tijde inzien en opslaan door op de link onderaan de startpagina van de Website te klikken. Voorts wordt u tijdens de registratie in het scherm waarin de Voorwaarden staan de mogelijkheid geboden de Voorwaarden op te slaan om ze op een later moment in te kunnen zien (klik op 'bestand' en dan op 'opslaan').

Mocht u merken dat door een Speler inbreuk op de Voorwaarden wordt gemaakt, laat Gamelers dat dan weten via de 'Meld Misbruik' functie, e-mail Gamelers via info@plyga.com.

Artikel 1. Behendigheidsspellen

Gamelers biedt u de mogelijkheid om Spellen te spelen. De Spellen zijn behendigheidsspelen, waarbij het resultaat afhangt van snelheid, behendigheid en intelligentie van de Speler en zij bevatten geen althans onvoldoende kans-elementen om als kansspel in de zin van de Wet op de Kansspelen te worden aangemerkt. Alvorens te spelen, raadt Gamelers u aan zich vertrouwd te maken met elk Spel door de regels en instructies te lezen.

Artikel 2. Minimum leeftijd

2.1.

Door de Website te gebruiken, bevestigt u dat u 13 jaar of ouder bent of, indien u jonger dan 13 jaar bent, dat u wordt begeleid door en staat u onder direct toezicht van een ouder of voogd. Indien u jonger dan 13 jaar bent, verzoeken wij u zich geen toegang tot de Website te verschaffen zonder direct toezicht van uw ouder of voogd.

2.2.

De ouder of voogd komt overeen indien toch kinderen jonger dan 13 jaar toestemming of medewerking wordt verleend bij het verkrijgen van toegang tot de Website, de volledige aansprakelijkheid voor de gevolgen daarvan te zullen aanvaarden en stemt ermee in dat Gamelers niet aansprakelijk zal zijn voor directe, bijkomende, bijzondere, gevolg- of bedrijfsschade als gevolg van het gebruik van de Website door gebruikers jonger dan 13 jaar

Artikel 3. Technische vereisten

Om de Spellen te spelen dient u te beschikken over toegang tot internet. De Spellen functioneren het best als uw computer voldoet aan de technische vereisten als omschreven in het technische onderdeel van Gameler's veel gestelde vragen (“FAQ’s”). Het is uw verantwoordelijkheid om de technische compatibiliteit tussen uw computersysteem en de Website te bewerkstelligen.

Artikel 4. Accounts

4.1.

Er zijn drie mogelijkheden:

i) Spelers die niet om punten of geld willen spelen kunnen zonder een account ("Account") gebruik maken van de Website;

ii) is een Speler minderjarig of wenst de Speler om punten te spelen dan dient een Account aangemaakt te worden; en

iii) is een Speler meerderjarig en wenst hij om geld tegen andere Spelers te spelen dan dient hij zich als lid te laten registreren middels een credit account ("Credit Account").

Account en Credit Account worden in het hierna volgende ook wel gezamenlijk Account genoemd. Een Speler kan slechts één Account openen en kan op schriftelijk verzoek haar Account omzetten in een Credit Account.

4.2.

De Speler kan een Credit Account openen waardoor hij tegen andere Spelers om geld kan spelen. Om een Credit Account te kunnen openen moet de Speler ten minste 18 jaar oud zijn en zich registreren bij Gamelers. Bij de Credit Account hoort een rekening waarop alle winsten en verliezen worden geregistreerd. Gamelers geeft geen rente op een tegoed op een Credit Account.

4.3.

Op de rekening behorende bij een Credit Account zal door de Speler minimaal 10 (tien) euro gestort dienen te worden dat als inleg gebruikt zal worden bij het spelen van de Spellen tegen andere Spelers.

4.4.

Van iedere storting door de Speler op de Credit Account zal 25% aan Gamelers toebehoren.

4.5.

De Credit Account dient door dezelfde Speler als de Speler die zich registreert gefinancierd dient te worden. Gamelers behoudt zich het recht voor om de naleving van dit vereiste te beoordelen door te controleren op unieke e-mailadressen, werkelijke adressen, credit card-nummer en/of andere vormen van betaling die gebruikt zijn voor het openen van een Credit Account. Gamelers kan Accounts beëindigen wanneer geconstateerd wordt dat meer dan één van deze Accounts beheerd wordt door of onder invloed staat van één enkele persoon.

4.6.

Door zich te registreren voor een Credit Account bevestigt u uitdrukkelijk dat u:

 • ten minste 18 jaar oud bent;
 • de Spellen niet zult spelen wanneer u zich bevindt in een land of rechtsgebied waar het u niet toegestaan is om de Spellen te spelen om geld;
 • geen geld stort op de rekening van Gamelers dat u niet toebehoort, dat verkregen is uit criminele of andere illegale activiteiten, of geld stort met een credit card, debit card of betaalkaart die u niet toebehoort;
 • begrijpt dat u bij het spelen van de Spellen geld kunt verliezen en u accepteert dat u volledig verantwoordelijk bent voor dit verlies.

4.7.

U verplicht zich ertoe zich voor registratie van de Account de juiste en actuele gegevens over uzelf te verstrekken, waaronder uw leeftijd, volledige voornaam en achternaam, woonplaats en een geldig e-mailadres.

4.8.

U begrijpt en stemt ermee in dat wanneer u Gamelers onjuiste gegevens verstrekt, Gamelers uw Account kan sluiten. Wanneer u wordt gevraagd om de gegevens van een creditcard, debit card of betaalkaart, en deze verstrekt, dient u ervoor te zorgen dat u volledig gerechtigd bent tot het gebruik van die kaart, en die kaart voldoende saldo bevat om de kosten die ervan worden afgeschreven te dekken.

4.9.

Indien het tegoed van de Speler met een Credit Account een bedrag van 1000 (duizend) euro overschrijdt dan zal Gamelers dit surplus storten op de geregistreerde bankrekening van de betreffende Speler. Gamelers kan te allen tijde, zonder opgave van redenen, deze limiet wijzigen.

4.10.

Als er gedurende een aaneensluitende periode van minimaal twaalf maanden geen transactie op uw Account geregistreerd wordt, is Gamelers bevoegd uw Account opheffen. Het saldo zal aan Gamelers toekomen.

4.11.

Een voortdurende niet-nakoming van de Voorwaarden kan, ter keuze van Gamelers, de beëindiging tot gevolg hebben van de Account van de betreffende Speler, en diens uitsluiting van de Spellen.

4.12.

Omdat het uw verantwoordelijkheid is ervoor te zorgen dat het wachtwoord voor uw Account geheel geheim blijft, is Gamelers niet aansprakelijk voor schade die u kunt lijden als gevolg van de toegang tot uw Account door een onbevoegd persoon, en Gamelers accepteert geen aansprakelijkheid die het gevolg is van het onbevoegde gebruik van uw Account, ongeacht of dit op frauduleuze wijze of anderszins gebeurt.

4.13.

Door een Account bij Gamelers te openen stemt u ermee in dat Gamelers toegang heeft tot uw Account om klachten en/of andere aantijgingen van misbruik te kunnen onderzoeken.

4.14.

Bij de beëindiging van een Account zal een bedrag gelijk aan het overblijvende bedrag dat van de Account kan worden opgenomen aan u terugbetaald worden nadat u (a) uw identiteit heeft bewezen en (b) uw email adres aan Gamelers heeft bevestigd, een en ander naar onze tevredenheid. Stortingen van geld die op de Account gedaan zijn, minus eventuele opnames die van de Account gedaan zijn, zullen alleen worden gecrediteerd op een rekening die op uw naam staat.

4.15.

Wanneer Gamelers een serieuze en redelijke verdenking van frauduleus gedrag op een Account heeft, behoudt zij zich het recht voor om de betaling van opneembare bedragen aan een Speler in te houden tot aan het einde van de terugvorderingsperiode die van toepassing is op de gebruikte betalingsmethode voor het uitbetalen van de betreffende gelden.

Artikel 5. Privacy beleid

5.1.

Door zich te registeren voor de Website geeft u toestemming dat Gamelers uw persoonsgegevens mag verwerken voor het doel zoals omschreven in deze Voorwaarden.

5.2.

Gamelers gebruikt cookies om bepaalde soorten gegevens op te slaan elke keer dat u de Spellen gebruikt. Cookies stellen Gamelers systeem in staat om uw computer te herkennen, en te verzekeren dat uw Account wordt toegewezen aan de Speler die de correcte gebruikersnaam en wachtwoord voor die Account invoert.

5.3.

Gamelers behoudt zich het recht voor uw persoonlijke gegevens te verstrekken aan derden die hierom verzoeken, indien Gamelers hiertoe wettelijk verplicht is.

5.4.

Gamelers wenst een veilige en eerlijke speelomgeving voor al haar Spelers te creëren. Daarom stemt u in met het feit dat Gamelers uw computer zou kunnen monitoren met als doel pogingen tot misbruik op het spoor te komen. Daarnaast kan Gamelers gebruik maken van “Active X” controles en andere methodes om te verzekeren dat de Spellen eerlijk gespeeld worden.

5.5.

Door zich te registreren stemt u ermee in dat Gamelers de gebruikersnaam die u kiest, scores en records kan publiceren. Door een prijs te accepteren stemt u er voorts mee in dat Gamelers het recht heeft om in haar reclame-uitingen uw gebruikersnaam en toernooirecords te publiceren in alle media (nieuwsbrieven, uitzendingen, e-mails, etc.) zonder dat Gamelers u daarvoor dient te betalen.

5.6.

Gamelers zal u e-mailen om u te informeren over speciale aanbiedingen, evenementen en wijzigingen in het beleid en/of de Voorwaarden. Belangrijke mededelingen zullen naar het door u opgegeven e-mailadres worden gestuurd zolang uw Account openstaat. U kunt er op elk moment voor kiezen om zich aan of af te melden voor het ontvangen van promotionele communicatie door een e-mail te sturen aan info@plyga.com.

5.7.

Gamelers zal uw persoonsgegevens alleen bewaren zolang dit nodig is voor de doelen waarmee u instemt volgens deze Voorwaarden. Na uw opzegging zal Gamelers uw persoonsgegevens uit het systeem verwijderen.

5.8.

Gamelers kan leveranciers van betaaldiensten inschakelen, Payment Service Providers, ("PSP's") om voor Gamelers betaaltransactiediensten uit te voeren om verkoop van producten of diensten via de Website en/of transacties zoals stortingen mogelijk te maken. Wanneer u op de Website een betaling verricht, vallen de gegevens die u in dat kader aan de PSP verstrekt onder het privacy beleid van die PSP en niet onder ons privacy beleid, zoals uiteengezet in de Voorwaarden. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat Gamelers de over u verzamelde persoonsgegevens aan een PSP bekend maakt om u de betaaltransactiedienst aan te bieden telkens wanneer u iets van de Website koopt en dat de betreffende PSP die gegevens kan gebruiken voor (statistische) analyse van betaaltransacties. Het is Gamelers toegestaan een PSP ervan in kennis te stellen dat een gebruiker zich bezighoudt met een activiteit (of zich volgens een partij heeft beziggehouden met een activiteit) die onwettig is, in strijd is met de rechten van een persoon of ertoe heeft geleid dat het gebruik van de Website door de betreffende gebruiker is opgeschort of beëindigd.

Artikel 6. Beheren van Spellen

Gamelers kan een of meer Spellen verwijderen of aanpassen wanneer Gamelers daarvoor juridische of technische redenen heeft, waaronder (a) privacy, gegevensbescherming of andere juridische bezwaren tegen de content of het gedrag van de Spelers, of (b) technische problemen die zich voordoen bij Gamelers of op het internet. Het kan ook voorkomen dat de Spellen tijdelijk niet beschikbaar zijn. Om veiligheids- en andere redenen kan Gamelers van u verlangen dat u uw wachtwoord of andere gegevens die toegang verschaffen tot de Spellen wijzigt.

Artikel 7. Misbruik van de Spellen

Spelers mogen geen oneerlijke methoden gebruiken voor het spelen van de Spellen. Elke techniek die een Speler de mogelijkheid geeft om iets anders dan pure behendigheid te gebruiken bij het spelen van een Spel wordt beschouwd als oneerlijk. Deze technieken omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het hebben van meerdere Accounts, het gebruik van programmacodes of commando’s of aangepaste hardware of software om bij het spelen te helpen, het aannemen van de identiteit van een andere Speler, of het met opzet verliezen van Spellen om een competitief voordeel te krijgen. Bovendien mogen Spelers zich niet op een wijze gedragen die een verstoring of storing van de Spellen veroorzaakt.

Artikel 8. Schorsing en beëindiging wegens niet-nakoming

Gamelers behoudt zich het recht voor om (a) een Speler de toegang tot de Spellen te onthouden of te beëindigen en (b) alle speelwinsten van de betreffende Account(s) te verbeuren, wanneer het betreffende Speler strijd handelt met een bepaling van deze Voorwaarden. Elke persoon van wie de toegang ontzegd of beëindigd is kan zich niet opnieuw registreren op of toegang krijgen tot de Website om de Spellen te spelen voordat Gamelers hiermee schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 9. Doel van de Spellen

De Spellen worden door de Spelers voor de in artikel 1 jo. 4.1 omschreven doeleinden gespeeld. De Spelers mogen de Spellen niet voor enig ander doel gebruiken, door bijvoorbeeld materiaal te plaatsen op de Website, de Spellen te gebruiken voor enig commercieel doel of de toegang tot de Spellen, of daaruit verzamelde informatie, te gebruiken voor het verzenden van ongevraagde e-mail.

Artikel 10. Content

De Speler stemt ermee in dat alle informatie, gegevens, teksten, software, muziek, geluid, foto’s, grafische voorstellingen, video’s, berichten, tags of andere materialen ("Content"), hetzij openlijk geplaatst of privé verzonden, de uitsluitende verantwoordelijkheid is van de persoon die deze Content heeft aangemaakt. De Speler is geheel verantwoordelijk voor alle Content die hij uploadt, plaatst, e-mailt, verzendt of anderszins beschikbaar stelt via de Spellen. Gamelers heeft geen macht over Content die door derden op onze website wordt geplaatst met betrekking tot de Spellen en daarom garandeert Gamelers niet de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van dergelijke Content. De Speler begrijpt dat hij bloot kan worden gesteld aan Content die door hem als aanstootgevend, onfatsoenlijk of verwerpelijk kan worden beschouwd. Gamelers zal in geen geval en op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor Content, inclusief maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in de Content, of wat voor verlies of schade dan ook die voortkomt uit het gebruik van geplaatste, ge-e-mailde, verzonden of anderszins ter beschikking gestelde Content met betrekking tot de Spellen.

Artikel 11. Verbodsbepalingen

De Speler zal:

 • geen Content uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar maken die onwettig, schadelijk, dreigend, grof, aanzettend tot geweld, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, inbreukmakend op iemands privacy, haat zaaiend of racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijk is;
 • op geen enkele wijze de Spellen gebruiken om minderjarigen kwaad te doen;
 • de Spellen niet gebruiken om zich voor te doen als een andere persoon of entiteit of anderszins verwantschap met een persoon of entiteit verkeerd voor te stellen;
 • niet de Website wijzigen of manipuleren om de oorsprong van Content die via de Games wordt verzonden te maskeren;
 • de Spellen niet gebruiken voor commerciële doeleinden of ten voordele van derden of op enige andere wijze die niet onder deze Voorwaarden is toegestaan;
 • de Spellen niet gebruiken voor frauduleuze of corrupte doeleinden;
 • niet wijzigingen aanbrengen op de Website en de Spellen, deze aan reverse engineering te onderwerpen, of de Website en de Spellen op wat voor wijze dan ook te hacken;
 • geen informatie over andere leden van Accounts vergaren of verzamelen, inclusief maar niet beperkt tot persoonsgegevens;
 • geen ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, junk mail, spam, kettingbrieven, piramidespellen of enige andere vorm van aanbieding van diensten uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar maken;
 • geen materiaal uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar maken dat softwarevirussen of andere computercodes, bestanden of programma´s bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, vernietigen of beperken;
 • de Spellen niet gebruiken voor het al dan niet opzettelijk schenden van toepasselijke wetgeving op lokaal, staats-, nationaal en internationaal niveau, en regelgeving met wetskracht.

Artikel 12. Garanties en aansprakelijkheid

12.1.

Gamelers biedt geen garantie dat de Website en Spellen doorlopend beschikbaar zijn noch dat deze foutloos functioneren, maar zal er naar streven eventueel optredende fouten en problemen te corrigeren. Gamelers, en/of diens helpers bij de uitvoering, is/zijn voor schade alleen dan aansprakelijk wanneer hen opzet of grove nalatigheid in het kader van wettelijke voorschriften verweten kan worden. De aansprakelijkheid voor nalatigheid, het vergoeden van gevolgschade en vermogensschade, niet behaalde besparingen, gederfde winst, verloren gegane gegevens, en verlies van rente wordt uitgesloten.

12.2.

Gamelers is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij Spelers aan hard- en/of software doordat de Website en de daarmee verbonden servers virussen of andere schadelijke componenten bevatten.

12.3.

Gamelers is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan tijdens het spelen van de Spellen en/of de afloop daarvan, die naar aanleiding van eventuele technische mankementen zijn onderbroken, voortijdig zijn beëindigd of op welke manier dan ook zijn verstoord.

12.4.

Gamelers is niet aansprakelijk voor invoerings-, overdrachts-, transactie- of verwerkingsfouten noch voor inhoud, volledigheid en juistheid van de overgedragen of aangevraagde gegevens.

12.5.

Gamelers reserveert zich het recht om duidelijke fouten bij de invoer en/of verwerking van de resultaten (bijv. het verwisselen van Spelers etc.), vermelding van spelinzet, prijzen, quotes etc. ook naderhand te corrigeren.

12.6.

Gamelers is niet aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan door misbruik van de Account door de gebruiker of door derden.

12.7.

Gamelers is niet aansprakelijk voor enige schade die is voortgekomen uit omstandigheden die buiten haar invloedssfeer liggen (overmacht e.d.).

12.8.

In geval van schending van de Voorwaarden is de Speler verplicht om Gamelers vrij te waren voor alle hieruit voortgekomen schade en claims van derden en om daaruit voortgekomen verliezen, kosten of schade te vergoeden.

12.9.

Zonder een beperking te vormen op de voorgaande artikelen zal gedurende enige periode van twaalf maanden Gamelers totale aansprakelijkheid jegens een lid krachtens deze Voorwaarden (hetzij voortvloeiende uit grove nalatigheid, contractbreuk of anderszins) in geen geval het hogere overschrijden van een bedrag gelijk aan het bedrag dat een Speler aan Gamelers voor zijn lidmaatschap heeft betaald ongeacht de grond van de vordering.

Artikel 13. Websites van derden

De Website kan links bevatten naar websites van derden. Sommige van dergelijke sites kunnen materiaal bevatten dat laakbaar, onwettig of onjuist is. De aanwezigheid van deze links betekent niet dat Gamelers de sites of diensten van deze derden onderschrijven. U verklaart ermee bekend te zijn en stemt ermee in dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor inhoud of ander materiaal op dergelijke sites van derden. Transacties die u afsluit met op de Website aangetroffen adverteerders, geschieden tussen u en de adverteerder. U verklaart ermee bekend te zijn en stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn voor door u geleden schade of vorderingen op adverteerders.

Artikel 14. Intellectueel eigendom

14.1.

De Speler erkent dat alle auteursrechten, handelsmerken, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten op en gelieerd aan de Website en de Spellen (IE Rechten) het eigendom van Gamelers is. De Speler zal zich ten aanzien van de Website en de Spellen onthouden het kopiëren, distribueren, publiekelijk tentoonstellen of het maken van afgeleide werken, tenzij de Speler hiertoe gemachtigd is door Gamelers.

14.2.

Gamelers verleent de Speler een beperkte licentie voor toegang tot en gebruik van de Website en de Spellen. Deze licentie staat de Speler niet toe om commercieel gebruik of afgeleid gebruik van de Website en de Spellen (inclusief de individuele elementen of Content ervan) te maken.

Artikel 15. Vrijwaring

De Speler zal Gamelers vrijwaren tegen alle aansprakelijkheden, vorderingen en kosten van derden die voort kunnen vloeien uit de niet-nakoming van deze Voorwaarden door de Speler.

Artikel 16. Overdracht

Gamelers behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden over te dragen en om enige of alle rechten en verplichtingen krachtens deze Voorwaarden over te dragen aan derden. Het is de Speler niet toegestaan om zijn Account of deze Voorwaarden over te dragen of te vervreemden tenzij Gamelers daar eerst schriftelijk mee heeft ingestemd.

Artikel 17. Wijzigingen van de Voorwaarden

Gamelers behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te vernieuwen. In dat geval zal Gamelers de Speler hiervan in kennis stellen, waarna de Speler de nieuwe Voorwaarden dient te accepteren alvorens de Spellen te kunnen spelen.

Artikel 18. Partiële nietigheid

In het geval dat enig deel van deze Voorwaarden als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beoordeeld bij gerechtelijk vonnis of besluit, zal de rest van deze Voorwaarden geldig en afdwingbaar blijven.

Artikel 19. Toepasselijk recht en forumkeuze

Deze Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen voortvloeiende of daarmee in rechtstreeks of zijdelings verband staan, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam.